تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 کرمانمیلگرد آجدار 8 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 8 کرمان
میلگرد آجدار 8 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 8 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 10 کرمانمیلگرد آجدار 10 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 10 کرمان
میلگرد آجدار 10 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 10 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 12 کرمانمیلگرد آجدار 12 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 12 کرمان
میلگرد آجدار 12 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 12 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 14 کرمانمیلگرد آجدار 14 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 14 کرمان
میلگرد آجدار 14 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 14 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 16 کرمانمیلگرد آجدار 16 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 16 کرمان
میلگرد آجدار 16 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 16 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 18 کرمانمیلگرد آجدار 18 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 18 کرمان
میلگرد آجدار 18 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 18 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 20 کرمانمیلگرد آجدار 20 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 20 کرمان
میلگرد آجدار 20 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 20 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 22 کرمانمیلگرد آجدار 22 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 22 کرمان
میلگرد آجدار 22 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 22 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 25 کرمانمیلگرد آجدار 25 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 25 کرمان
میلگرد آجدار 25 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 25 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 28 کرمانمیلگرد آجدار 28 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 28 کرمان
میلگرد آجدار 28 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 28 کرمان بردسیرموجود
میلگرد آجدار 30 کرمانمیلگرد آجدار 30 کرمان بردسیر کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 30 کرمان
میلگرد آجدار 30 کرمان بردسیر
میلگرد آجدار 30 کرمان بردسیرموجود