تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 18 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 22 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داشموجود
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داشمیلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داش کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داش
میلگرد آجدار 30 کاوه تیکمه داشموجود