تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 8 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 10 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 12 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 14 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 16 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 18 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 20 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 22 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 25 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 28 نورد کوثر اهوازموجود
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهوازمیلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهواز
میلگرد آجدار 30 نورد کوثر اهوازموجود