تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 ظفر بنابمیلگرد آجدار 8ظفر بناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 8 ظفر بناب
میلگرد آجدار 8ظفر بناب
میلگرد آجدار 8ظفر بنابموجود
میلگرد آجدار 10 ظفر بنابمیلگرد آجدار 10ظفر بناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 10 ظفر بناب
میلگرد آجدار 10ظفر بناب
میلگرد آجدار 10ظفر بنابموجود
میلگرد آجدار 12 ظفر بناب میلگرد آجدار 12ظفر بناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 12 ظفر بناب
میلگرد آجدار 12ظفر بناب
میلگرد آجدار 12ظفر بنابموجود
میلگرد آجدار 14 ظفر بنابمیلگرد آجدار 14ظفر بناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 14 ظفر بناب
میلگرد آجدار 14ظفر بناب
میلگرد آجدار 14ظفر بنابموجود
میلگرد آجدار 16 ظفر بنابمیلگرد آجدار 16ظفربناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 16 ظفر بناب
میلگرد آجدار 16ظفربناب
میلگرد آجدار 16ظفربنابموجود
میلگرد آجدار 20 ظفر بنابمیلگرد آجدار 20ظفربناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 20 ظفر بناب
میلگرد آجدار 20ظفربناب
میلگرد آجدار 20ظفربنابموجود
میلگرد آجدار 18 ظفر بنابمیلگرد آجدار 18ظفربناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 18 ظفر بناب
میلگرد آجدار 18ظفربناب
میلگرد آجدار 18ظفربنابموجود
میلگرد آجدار 22 ظفر بنابمیلگرد آجدار 22ظفربناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 22 ظفر بناب
میلگرد آجدار 22ظفربناب
میلگرد آجدار 22ظفربنابموجود
میلگرد آجدار 25 ظفر بنابمیلگرد آجدار 25ظفربناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 25 ظفر بناب
میلگرد آجدار 25ظفربناب
میلگرد آجدار 25ظفربنابموجود
میلگرد آجدار 28 ظفر بنابمیلگرد آجدار 28ظفربناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 28 ظفر بناب
میلگرد آجدار 28ظفربناب
میلگرد آجدار 28ظفربنابموجود
میلگرد آجدار 30 ظفر بنابمیلگرد آجدار 30ظفربناب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ بیست و یکم آذر
میلگرد آجدار 30 ظفر بناب
میلگرد آجدار 30ظفربناب
میلگرد آجدار 30ظفربنابموجود