تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 8 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 8 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 8 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 8 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 10 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 10 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 10 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 10 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 10 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 12 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 12 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 12 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 12 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 12 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 14 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 14 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 14 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 14 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 14 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 16 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 16 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 16 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 16 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 16 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 18 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 18 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 18 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 18 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 18 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 20 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 20 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 20 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 20 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 20 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 22 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 22 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 22 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 22 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 22 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 25 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 25 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 25 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 25 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 25 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 28 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 28 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 28 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 28 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 28 شمس سپهر تهرانموجود
میلگرد آجدار 30 شمس سپهر تهرانمیلگرد آجدار 30 شمس سپهر تهران کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 30 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 30 شمس سپهر تهران
میلگرد آجدار 30 شمس سپهر تهرانموجود