تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 8 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 8 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 8 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 8 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 10 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 10 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 10 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 10 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 10 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 12 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 12 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 12 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 12 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 12 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 14 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 14 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 14 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 14 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 14 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 16 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 16 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 16 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 16 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 16 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 18 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 18 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 18 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 18 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 18 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 20 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 20 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 20 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 20 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 20 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 22 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 22 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 22 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 22 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 22 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 25 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 25 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 25 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 25 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 25 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 28 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 28 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 28 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 28 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 28 نیشابورموجود
میلگرد آجدار 30 شاهرودقیمت میلگرد آجدار 30 نیشابور کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 30 شاهرود
قیمت میلگرد آجدار 30 نیشابور
قیمت میلگرد آجدار 30 نیشابورموجود