تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 8 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 8 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 8 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 8 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 10 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 10 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 10 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 10 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 10 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 12 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 12 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 12 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 14 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 14 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 14 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 14 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 14 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 16 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 16 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 16 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 18 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 18 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 18 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 18 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 18 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 20 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 20 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 20 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 22 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 22 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 22 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 22 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 22 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 25 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 25 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 25 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 25 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 25 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 28 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 28 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 28 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 28 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 28 حدید سیرجان جنوبموجود
میلگرد آجدار 30 سیرجان حدید جنوبمیلگرد آجدار 30 حدید سیرجان جنوب کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ هفدهم آذر
میلگرد آجدار 30 سیرجان حدید جنوب
میلگرد آجدار 30 حدید سیرجان جنوب
میلگرد آجدار 30 حدید سیرجان جنوبموجود