تماس با کارشناس فروش:09123649705

 

menuordersearch
ahaniranian.com
جستجو در فروشگاه
نام کالا واحد فروش
محل بارگیری
قیمت
میلگرد آجدار 8 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 8 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 8 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 8 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 8 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 10 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 12 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 14 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 16 ارگ تبریزمیلگرد آجدار16 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 16 ارگ تبریز
میلگرد آجدار16 ارگ تبریز
میلگرد آجدار16 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 18 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 20 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 22 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 25 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 28 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریزموجود
میلگرد آجدار 30 ارگ تبریزمیلگرد آجدار 30 ارگ تبریز کیلوگرم
کارخانه
تومان
۱۳۹۸ چهاردهم آذر
میلگرد آجدار 30 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 30 ارگ تبریز
میلگرد آجدار 30 ارگ تبریزموجود